کارت حافظه عید پاک لوکس

برای تلنگر کارتهای عید پاک کلیک کنید. شما باید موقعیت و جفت های مسابقات را به خاطر بسپارید. شما باید برای تکمیل سطح ، تمام جفت ها را روی تخته تشکیل دهید. هر سطح دشوارتر از گذشته است و شما برای تکمیل آنها زمان محدود دارید. اکنون زمان آن است که حافظه خود را بررسی کنید. در چه سطحی می توانید بازی کنید؟