عید پاک دیزنی

یک روز، شاهزاده خانم دیزنی مورد علاقه ما به یاد شد که عید پاک به سرعت نزدیک و هر چیزی برنامه ریزی شده نیست.