باربی عید پاک شیک

یک سنت پوشیدن لباس جدید در عید پاک به دلیل آن یک روز تعطیل از بهار است و نشان دهنده همه چیز را دوباره آغاز می شود. در حال حاضر چه از دست رفته است؟ تخم مرغ عید پاک، البته!