شیدایی تخم مرغ عید پاک

مطابقت با 3 عدد تخم مرغ از همان رنگ. اگر شما همه تخم مرغ شیشه ای را حذف کنید، نوار زمان خود را پر شده است. می تواند شما را در میان 10 نمرات بالا باشد؟