شکار عید پاک

شما باید برای اتصال تخم مرغ عید پاک یکسان با یک خط با بیش از 2 منحنی به امتیاز قبل از زمان اجرا می شود.