حافظه عید پاک

این یک بازی پازل است. قبل از اتمام زمان، تمام کارت های یکسان را با هم مقایسه کنید.