بستنی اتوماتیک

کمک ربات برای خدمت به رفتار خوشمزه در سالن بستنی است.