آشپزی پری

در این بازی شما یاد می گیرید که غذاهای عالی کره ای را تهیه کنید. چند درس بگیرید و غذای خوشمزه کره ای را سرو کنید!