صنایع عروسک ماشا

استفاده از خلاقیت خود و حضور صنایع دستی نمایشگاه. در اینجا به شما این فرصت برای ایجاد یک عروسک ویژه ماشا دارند.