خدایان حریص

ایجاد جزایر توانمند به گسترش ملکوت آسمانی خود را. حمله و سرقت از دیگر بازیکنان برای پیروزی طلا و شکوه و عظمت. بالا و باز کردن مهارت های جدید قابل ملاحظه است. بار چرخ از سرنوشت برای برنده شدن جوایز دیوانه.