خرید دیوانه وار با دختر

این یک روز سرگرم کننده برای این دختر چرا که او یک روز کامل خرید در سراسر شهرستان برنامه ریزی شده است. از آن است که بودجه خاصی.