زن ابرقهرمان دکتر

امروز یک روز شلوغ در کلینیک است. شما باید دستورالعمل ها را برای تمام بیماران خود را احساس بسیار بهتر دنبال کنید.