استحمام کودک موانا

شما باید به اسباب بازی های خود را به طوری که او نمی خواهد بی حوصله در حالی که شما شستن موهای خود را. حالا که او بسیار تمیز است، اعمال می شود نوزاد کرم، به دلیل بازی در تمام طول روز در مقابل نور خورشید می تواند بسیار مضر به پوست است.