داروی قلبی زمان پخت

عاشقانه، درام، تصمیم گیری های زندگی در حال تغییر... وارد زندگی شگفت انگیز از یک جراح مشتاق!