خالق حیوان خانگی کاخ دیزنی

نسخه خود را از یک بچه گربه شایان ستایش.