سبد و توپ

زمین بسکتبال، در هر سطح، دارای چندین موانع و اشیاء برای کمک به سبد خرید.