باربی پیشخدمت مد

باربی یک پیشخدمت زن در رستوران خود را است. او دوست دارد به حفظ مشتریان خود را خوشحال و نیز دوست دارد به نگاه خوب در محل کار.