شیفتگی مخفی باربی

باربی است مخفیانه در عشق با کن، اما او به نظر نمی رسد اطلاع می دهد. چه کاری می تواند او انجام برای جلب توجه خود را؟ او این فرصت مناسب در رقص ظریف است که در حال وقوع امشب پیدا کرده است. راهنما او را برای این رویداد شگفت انگیز آماده کند. آیا او قادر به پیروزی در قلب کن شود؟