باربی و کن لباس لباس های من

شما باید برای تزئین لباس خود، با پین، پچ و پرچ رنگارنگ.