فوق العاده باربی مدل راه باریک و گربه

سوپر باربی یک دختر بسیار شجاع که مبارزه با جرم و جنایت است، اما در اوقات فراغت خود مدل راه باریک و گربه است. امروز یک به خصوص دشوار به شکست تبه کار بود، پس از آن کمی نشان اواخر مد بود.