باربی رقصنده جذاب

باربی همیشه به حال علاقه وافری به رقص، بنابراین تبدیل شدن به یک رقصنده یک گام طبیعی بود. او شیوه های هر روز حرکات آنها. امروز کلاس اول او در این بررسی جدید است و می خواهید به لباس تحت تاثیر قرار.