باربی سبک شاهزاده خانم

باربی از طرفداران بزرگ از شاهزاده خانم دیزنی است، بنابراین او بسیار هیجان زده بود که او به دست که او برای یکی برای یک حزب در فضای باز لباس.