باربی غنایم قرار ملاقات

باربی به تازگی با دوست پسر خود را شکست. او کشف کرده است که کن در حال حاضر با دوست دختر فعلی خود را.