باربی روند در گروههای راک

این روند بسیار محبوب چند سال پیش در کنسرت راک در جهت حمایت از گروههای موسیقی بود.