کفش شاهزاده باربی

باربی تصمیم گرفت به یک جفت کفش با الهام از پرنسس های دیزنی.