این شرکت جدید مد باربی

این شرکت از باربی است هنوز یک کسب و کار موفق، راه اندازی شده است، بنابراین او به ارائه برخی از سرمایه گذاران آنها را متقاعد به حمایت از شرکت در آغاز به کار خود. او را مجبور به ایجاد یک نام تجاری و آماده سازی یک رژه نشان طرح های خود را.