ماجراجویی پری باربی

این قلعه دور است، اما خوشبختانه، یک میانبر مخفی برای رسیدن به آنجا وجود دارد.