باربی به دنبال روند مد

باربی یک مد لباس است، دوست دارد به پهلو به پهلو از روند نگه دارید. در این سال می توانید دامن پلیسه دار و مخملی را از دست ندهید.