2 آدم و حوا

آدم دوست ندارد که در بهشت به دام افتاده باشد، بنابراین او فرار می کند و یک ماجراجویی جدید پر از سرگرم کننده آغاز می کند.