آدم و حوا

شما باید برای کمک به آدم به پیدا کردن بهشت برای ملاقات با حوا. یک سفر ماجراجویی سرگرم کننده در انتظار شماست!