ماشین های کوچک

این یک بازی استراتژی سرگرم کننده است. شما باید موقعیت های متنوع را با استفاده از تجهیزات و استعداد خودتان حل کنید. شما می توانید نردبان و تونل ها، حفاری چاله ها، جهش چتر نجات، یخ زدن و خیلی بیشتر ساخت.