خواهران

این یک بازی پلتفرم جدید است که در آن شما می توانید شخصیت ها را برای همکاری با یکدیگر تغییر دهید. شما می توانید از شخصیت های مختلف برای رسیدن به مکان های جدید استفاده کنید. بدون هیچ کس در حال سقوط، شما باید کلیه کلید های هر سطح را برای باز کردن درب باز کنید.