شتاب میمون جو

شما باید جو به درب خروج از هر سطح منجر شود.