هندسه نقش برآب جهان نئون 2

این بخش دوم با یک ماجراجویی جدید است. سطوح جدید، موسیقی جدید، هیولا جدید، همه چیز جدید است. انتخاب ستاره ها و باز کردن کاراکتر های جدید را به بهترین نمره.