پیکسل اجرا می شود از طریق قلعه

شما باید برای اجرا و پرش بیش از موانع خطرناک است. در این بازی شما می توانید اثبات شما یک شوالیه شجاع واقعی هستید. شجاعت!