ماجراجویی از یتی

شما باید برای کمک به یتی در ماجراجویی خود را. شما باید هر یک از موارد سطح مانند کلید و سینه گنج جمع آوری کند.