مسیر مغلوب ساختن پیشی جستن

شما باید به سرعت تصمیم می گیرید مسیر، که جاخالی حفره ها و مکزیکی ها برای مغلوب ساختن پیشی جستن می توانید یک دیوار ساخت. فراموش نکنید که برای گرفتن پول و الماس، این باعث می شود بازی آسان تر است.