جهان Dynamons

سفر نقشه جهان را به شکست و گرفتن Dynamons. شما باید به آنها آموزش و بالا بردن آنها در سطح نبرد.