صرفه جویی در خوک من بسته سطح

شما یک اسم حیوان دست اموز ناز هستید که توسط روباه های وحشت زده و عقرب ها تعقیب می شوید. هنگام قدم زدن 100 سطح ، هویج ، الماس ، گردنبند مروارید و موارد دیگر را جمع کنید.