Το άλμα χρώματος

Πρέπει να αφήσετε την μπάλα να αναπηδήσει στο σωστό χρώμα. Να είστε γρήγοροι ή θα πρέπει να αρχίσετε πάλι.