بازی های مراقبت

بازی های شبیه سازی برای مراقبت از مردم ، حیوانات و گیاهان.

مراقبت از گربه شیرین من

مراقبت از گربه شیرین من

جراحی خنده دار دندان

جراحی خنده دار دندان

جراحی بینی خنده دار

جراحی بینی خنده دار

خالق حیوان خانگی کاخ دیزنی

خالق حیوان خانگی کاخ دیزنی

داروی قلبی زمان پخت

داروی قلبی زمان پخت

مراقبت روزانه از شاهزاده خانم کوچک

مراقبت روزانه از شاهزاده خانم کوچک

در زندگی روزمره از یک دختر مدرن

در زندگی روزمره از یک دختر مدرن

پری دریایی دکتر

پری دریایی دکتر

استحمام کودک موانا

استحمام کودک موانا

زن ابرقهرمان دکتر

زن ابرقهرمان دکتر

خرید دیوانه وار با دختر

خرید دیوانه وار با دختر

خدایان حریص

خدایان حریص

Farmington

Farmington